Annonce
Debat

Fremtidens fjernvarme. Viborg Fjernvarme vil frigøres fra kraftvarme

Annonce

Læserbrev: Set i lyset af den seneste tids turbulens ønsker Viborg Fjernvarmes bestyrelse at give en status på forhandlingerne vedrørende ny varmeproduktion og ny struktur for fjernvarmen i Viborg. Herudover er der den seneste tid fremført en række forhold, som Viborg Fjernvarme gerne vil kommentere på.

Fra årsskiftet blæser nye vinde over fjernvarmen. Kraftvarmeværkets oprindelige anlægssum var fuldt afskrevet ved udgangen af 2017, og ved udgangen af 2018 bortfaldt grundbeløbet (statsstøtten til kraftvarmeværket). Tilsvarende har Energi Viborg Kraftvarme opkrævet stort set hele gælden afledt af geotermi-projektet de foregående år. Tavlen er som sådan visket ren.

Bortfaldet af grundbeløbet til kraftvarmeværket betyder samtidig med faldende el-priser, at det ikke er rentabelt at producere varme på kraftvarmeværket mere. Derfor skal Viborg finde en anden form for varmeproduktion.

Viborg Fjernvarme ønsker, at vi kommer i gang med at etablere et større varmepumpeanlæg, hvilket betyder, at vi kan nedlægge kraftvarmeværket definitivt i forlængelse af, at det nye anlæg sættes i drift. Selvfølgelig under forudsætning af, at vi kan frigøres fra det såkaldte kraftvarmekrav. Her ser det ud til, at der blæser nye vinde. Hvis det så med tiden bliver muligt og økonomisk attraktivt at aftage overskudsvarme fra Apple, så ser vi meget positivt herpå.

Uanset hvilken løsning der vælges, så vil Viborg over tid skulle omstilles til vedvarende energikilder bl.a. ved brug af varmepumper. Varmepumper fungerer mest effektivt, jo mindre de skal løfte fjernvarmetemperaturen. Derfor er der rigtig meget økonomi i at sænke fjernvarmetemperaturerne i fjernvarmenettet. Det har Viborg Fjernvarme store planer for, som grundlag for dels at reducere ledningstabet og ikke mindst for at opnå nogle billigere varmeproduktionspriser.

Kernen i ovenstående er, at fjernvarmen skal være konkurrencedygtig over for individuelle løsninger i fremtiden. Vi kan nemlig forvente ny regulering, der indebærer en liberalisering af varmesektoren, hvilket blandt andet vil ske ved at ophæve tilslutningspligten samtidig med, at el-varmeafgifterne over for alle varmeforbrugere reduceres.

En ting er planer og analyser. En anden ting er implementering og driftsorganisering. Viborg Fjernvarme mener, at det er helt afgørende for en sikker og billig forsyning, at produktion og distribution samles i et forbrugerejet selskab. Det skyldes dels, at måden, man producerer og distribuerer varmen på, bliver mere og mere integreret, og dels er der store administrative synergier for forbrugerne i at samle aktiviteterne.

Det enkleste vil nok være at samle aktiviteterne i Viborg Fjernvarme, hvor langt hovedparten af forbrugerne i Viborg i dag modtager varmen fra. Men Viborg Fjernvarme er også indstillet på, at der stiftes et nyt forbrugerejet andelsselskab for at viske tavlen ren.

Belært af geotermi-sagen er fjernvarme ikke kun teknik og projektforslag, men også struktur, organisering og finansiering. Af samme årsag skal organiseringen på plads sideløbende med, at der opnås enighed om den nye varmeproduktion, så det fortsættende selskab kan danne juridisk, organisatorisk og finansiel ramme for de kommende betydelige investeringer. I forbindelse med indhentning af bindende finansieringstilsagn til det nye selskab, vil den samlede konstruktion blive vurderet ift. den langsigtede konkurrenceevne, hvilket i sig selv skaber tryghed omkring kvaliteten i løsningen, før spaden sættes i jorden.

Foreningen DENFO, som er en nystartet forening, der ønsker at repræsentere forskellige forbrugere af energi, har rettet flere angreb på måden, hvorpå Viborg Fjernvarme administrerer sin forening.

Der er rejst kritik af stemmedelingen på generalforsamlingen. Afledt heraf har Viborg Fjernvarme ændret den mangeårige praksis, hvor boligselskaberne er tildelt stemmer ud fra antallet af afdelinger og ikke antallet af CVR-numre. Det betyder, at de to lokale boligselskaber Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen med deres nuværende selskabsstruktur fremadrettet vil blive tildelt 25 stemmer hver på generalforsamlingen.

Der er rejst kritik af måden, hvorpå bestyrelsen fastsætter sit honorar, og synspunktet er, at det er ulovligt at tildele sig selv et honorar. Der må ikke herske tvivl om åbenheden. Allerede nu fremgår honorarerne af Viborg Fjernvarmes hjemmeside, og fremover ønsker bestyrelsen, at vedtægterne ændres, så dagsordenen for generalforsamlingen indeholder et særskilt punkt, hvor generalforsamlingen godkender bestyrelsens honorar.

Viborg Fjernvarmes bestyrelse agter at fremsætte forslag til vedtægtsændring på den ordinære generalforsamling den 25. april 2019, hvor vedtægterne blandt andet forslås ændret, så punktet fremgår særskilt.

DENFO har på trods af orientering herom foranlediget en politianmeldelse af bestyrelsen med anklage om mandatsvig. Det skal understreges, at den hidtidige procedure har været fulgt i årevis og er godkendt af såvel foreningens advokat/dirigent og revisor og at honorarstørrelserne vurderes at være markedskonforme og afspejle indsatsen.

Senest er der rejst kritik af, at Viborg Fjernvarme med den i november annoncerede takststigning med virkning fra 1. januar 2019 ikke har overholdt varslingsreglerne på 3 måneder ved sådanne væsentlige takststigninger.

Viborg Fjernvarme annoncerede takststigningerne den 23. november 2018 i umiddelbar forlængelse af bestyrelsens godkendelse. Forinden havde Viborg Fjernvarme modtaget orientering om prisstigningen fra Energi Viborg Kraftvarme den 18. oktober 2019. Viborg Fjernvarme orienterede Forsyningstilsynet om den annoncerede prisstigning den 3. december 2018 og modtog svar om, at Forsyningstilsynet noterede sig forholdet, men ikke agtede at gøre yderligere, med mindre der blev indgivet en klage.

Den 8. januar 2019 blev der så indgivet en forbrugerklage. Viborg Fjernvarme har på ny kontaktet Forsyningstilsynet og har fået oplyst, at prisstigningerne ikke er varslet med de nødvendige 3 måneder, og at Viborg Fjernvarme skal tilbagebetale den del af aconto-raten, der udgør prisstigningen ift. det gældende takstblad pr. 31. december 2018. Viborg Fjernvarme skal herefter opkræve prisstigningen i de resterende aconto-rater for 2019, idet budgettet for 2019 er gældende.

På baggrund af situationen vil Viborg Fjernvarme kontakte sin varmeleverandør Energi Viborg Kraftvarme med opfordring til at fremsende budgetpriser allerede i august for det kommende år, så Viborg Fjernvarme kan udarbejde og godkende budget i september og dermed fremadrettet overholde 3-måneders varslet, såfremt budgettet skulle vise sig at indeholde væsentlige prisstigninger.

Generelt er Viborg Fjernvarme altid åben overfor både forslag og kritik af måden, foreningen administreres på, men vil samtidig gerne opfordre til, at det sker på en måde, hvor gode idéer og sikring af, at alt kører efter bogen kan vurderes og indarbejdes på en effektiv og sammenhængende måde.

Også ift. de fremtidige beslutninger ønsker Viborg Fjernvarme åbenhed i alle led af foreningens beslutninger. Det praktiseres dels ved bestyrelsens offentliggørelse af referater m.v. Men i særdeleshed også ved, at man altid kan kontakte Viborg Fjernvarme med spørgsmål og modtage konkrete svar.

Forbrugerne kan forvente, at Viborg Fjernvarme fremlægger konkrete forslag til udvikling af produktion og distribution til godkendelse på kommende generalforsamlinger, og analyser og forudsætninger for de fremlagte forslag bliver frit tilgængelige, så forbrugerne kan sætte sig ind i tingene, inden der træffes beslutninger.

Herudover vil Viborg Fjernvarme fremlægge forslag til vedtægtsændringer, der sikrer et forbrugergodkendt fundament til den løbende udvikling i indretning af det fremtidige fjernvarmesystem.

Sidst vil bestyrelsen gerne slå et slag for "Varmens dag", der afholdes som et åbent hus arrangement den 3. februar kl. 10.00 på Håndværker vej 6. Her vil Viborg Fjernvarme orientere om de løbende forhold og svare på eventuelle spørgsmål.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce