x
Annonce
Læserbrev

Svømmehal. Houlkærhallens finansieringsplan er hullet som en si!

Det vil ikke være muligt at træne udspring i en Houlkær svømmehal.

Læserbrev: Formanden for Houlkærhallen, Jens Johansen, annoncerer i et læserbrev den 13. september, at ”Finansieringen af svømmehallen i Houlkær holder vand”, og at ”Finansieringsplanen for Houlkærhallens andel af den nye foreningssvømmehal er blåstemplet af kreditforeningen…” Det lyder flot og overbevisende, men det er desværre ikke korrekt.

Houlkærhallen har indsendt et driftsbudget for den kommende svømmehal, hvor af det fremgår, at de på indtægtssiden regner med en årlig lejeindtægt på 489.600 kr. for Viborg Svømmeklubs klublokaler. Hertil kommer naturligvis bassinleje. Det har jo ingen hold i virkeligheden, at svømmeklubben skal betale 489.600 kr. i årlig leje for et møde- og foreningslokale (som de i øvrigt selv skal være med til at finansiere). Det må dermed antages, at hele budgettet falder til jorden med et hult drøn.

Houlkærhallen anfører i noterne til driftsbudgettet, at de kommunale udgifter vil beløbe sig til 2.625.748 kr., men her mangler man at medregne lokaletilskud til ”Andre lejere af svømmehallen, stævner” på 188.700 kr. Tilskuddet vil beløbe sig til 137.751 kr., og dermed ender den kommunale udgift på 2.763.499 kr., hvis budgettet i øvrigt holder.

I den af Houlkærhallen fremsendte bekræftelse på lånetilsagn fra Nykredit er anført 2 vilkår:

  • ”Houlkærhallen modtager et årligt fast kommunalt drifts-/grundtilskud i minimum 20 år. Dette drifts-/grundtilskud transporteres til Nykredit i hele lånets løbetid.
  • Der foreligger en helhedsplan for hele projektet i Houlkær, som Nykredit kan godkende – dette i relation til at bekræfte det opstillede budget samt den opstillede finansieringsplan”

Jeg skal ikke vurdere, om Viborg Kommune vil indgå en 20-årig driftsaftale med Houlkærhallen, hvor der ydes transport til Nykredit, men blot konstatere, at kommunen tidligere har meddelt, at de ikke vil stille kommunal lånegaranti.

Hvad angår det andet vilkår, så er det ikke en blåstempling af det fremsendte budget og finansieringsplan, men et krav om, at de fremlagte tal holder vand. Og det gør de ikke. Houlkærhallens finansieringsplan er med andre ord hullet som en si.

Angreb er som bekendt det bedste forsvar, og det benytter Jens Johansen sig flittigt af. Jens Johansen udstiller både Viborg Svømmeklubs bestyrelse som ubeslutsom og uden evner til at navigere i det politiske spil, og han angriber idrætshøjskolens hidtidige anvendelse af driftsindtægter fra svømmehallen og deres motiver for at byde ind på driften af en ny svømmehal. Endelig stiller Jens Johansen spørgsmålstegn ved borgmester Ulrik Wilbeks udsagn om, at der er ”besparelser” ved en placering ved Idrætshøjskolen.

Lad os starte med det sidste. Det er ingen grund til at stille spørgsmål ved borgmesterens udsagn. De samlede etableringsudgifter ved en løsning placering i Houlkær vil være 5 mio. kr. højere end ved idrætshøjskolen, da der skal etableres et øvebassin i Houlkær. Det er allerede til stede på idrætshøjskolen. Den samlede vandkapacitet på idrætshøjskolen bliver 35% større end i Houlkær. Ifølge forvaltningens gennemarbejdede beregninger ligger de samlede driftsomkostninger ved Idrætshøjskolen ca. 100.000 kr. under Houlkærhallens. Hvis den nye hal placeres i Houlkær, er der kun begrænsede muligheder for, at foreningerne kan øge deres aktiviteter – og der vil ikke være mulighed for dyk, spring m.m. Der vil således stadig være behov for at, at foreningerne lejer sig ind på idrætshøjskolen. De udgifter skal lægges oven i driftsudgifterne fra Houlkær. På idrætshøjskolen får man med andre ord meget mere for pengene end i Houlkær.

Jens Johansen angriber endvidere Viborg Svømmeklubs bestyrelse for ubeslutsomhed og antyder, at den igennem forløbet har flagret i vinden og peget på 3 forskellige placeringer. Det er ikke korrekt. Som tidligere formand og bestyrelsesmedlem har jeg været med i processen fra starten omkring etablering af en ny foreningssvømmehal, og svømmeklubben har fra starten været helt åbne over for forskellige placeringsmuligheder af den nye svømmehal. Der har til gengæld været en fuldstændig klar udmelding om, at det afgørende ved opførelse af en ny svømmehal blev taget hensyn til indhold og funktionalitet til gavn for alle svømme- og vandsportsklubber i Viborg. Der skulle med andre ord ikke bruges unødige ressourcer på forkromede arkitektoniske løsninger, vandkunst og badelandsfaciliter. Det skulle være en hal, der dækkede foreningernes samlede behov for svømmesportsaktiviteter i Viborg.

Viborg Svømmeklub lavede i 2016/2017 et grundigt forarbejde sammen med Viborg Kommune, hvor behovet for faciliteter i den nye hal blev beskrevet. Analysen og anbefalingen ligger som bilag til referat fra kultur- og fritidsudvalgets møde den 22. juni 2017. Her er behovet klart beskrevet – der er behov et 50 m bassin, 25 m bassin med mulighed udspring og dyk, varierende vanddybde og et øvebassin. Der blev ligeledes foreslået på forskellige placeringsmuligheder, herunder Vestbadet. Det afgørende var ikke placeringen, men at den anbefalede løsning kunne etableres inden for de økonomiske rammer, der blev stillet til rådighed.

Da byrådet i 2018 fastlagde en samlet anlægsramme på 60 mio. kr., hvoraf Viborg Svømmeklub skulle skaffe de 8 mio. kr., stod det ret hurtigt klart, at det ikke ville være muligt at etablere de ønskede faciliteter på Vestbadets område. Da der desuden havde været offentlig modstand mod denne placering, så var det helt naturligt at arbejde videre med andre løsningsforslag. Først på det tidspunkt kom både Houlkærhallen og idrætshøjskolen på banen som mulige placeringer.

Med en placering i Houlkær bliver der ikke etableret et 25-meter bassin, og der bliver heller ikke råd til udspringsfaciliteter eller vanddybde over 2 meter, og den samlede vandkapacitet bliver væsentligt mindre, end den vil blive på idrætshøjskolen. Det har jeg på flere møder med arbejdsgruppen i Houlkær gjort opmærksom på, men det har man meget belejligt valgt at ignorere. For Houlkærgruppen er placeringen langt vigtigere end indholdet – og det tjener bestemt ikke Viborg Svømmeklubs eller de øvrige foreningers interesser.

Afslutningsvis stiller Jens Johansen spørgsmålstegn ved idrætshøjskolens hidtidige lejeaftaler med Viborg Kommune, deres anvendelse af indtægterne, og om det har været til fordel for skatteyderne. Jens Johansen fortsætter uanfægtet ad samme sti og stiller spørgsmålstegn ved idrætshøjskolens intentioner i forhold til at prioritere den fremtidige drift og vedligeholdelsen af deres faciliteter. Det er sørgeligt, at Jens Johansen i mangel på gode argumenter for en placering i Houlkær forsøger at miskreditere idrætshøjskolen og tegne et billede af et store modsætningsforhold mellem idrætsklubber og idrætshøjskolen. Hvis man gør sig den ulejlighed at undersøge forholdene, så forholder det sig noget anderledes:

”Højskolens formål er at formidle folkelig oplysning og udvikle ledere til frivilligt foreningsarbejde og idrætskulturelt virke. Undervisning og samvær skal bidrage til at udvikle almene og personlige kvalifikationer samt folkelig og demokratisk dannelse. Ligeledes gives instruktør-, træner-, og lederuddannelse samt faglig og personlig dygtiggørelse i bl.a. gymnastik, idræt og friluftsliv.”

”Højskolens værdigrundlag er baseret på livsoplysning, demokratisk dannelse og aktiv samfundsdeltagelse. Idrætten, dens værdier og formidlingen heraf er centralt placeret i skolens arbejde. Grundlaget for skolens idrætssyn er glæden ved at bevæge sig, udfordringen ved kampen og anskuelsen af idræt i en bred kulturel dimension.”

Hvorfor er det ikke legitimt, at der er et samspil og samarbejde mellem Viborg Kommune, Viborg Idrætshøjskole og idrætsforeningerne, når det helt åbenlyst skaber de bedste vilkår for såvel bredde- som eliteidrætsudøvere i Viborg Svømmeklub og de øvrige vandsportsforeninger.

Kære politikere, der er lavet et grundigt og seriøst forarbejde - lyt til Viborg Svømmeklubs endelige anbefaling om en placering ved Idrætshøjskolen. Det er den eneste rigtige placering.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Vi passer på hinanden

Annonce